TM-PC Flerpart

TM-PC Flerpart för samman människor genom att binda samman taltelefoni, bildtelefoni och samhällstjänster. Det går alltså att ringa upp och koppla in någon som har vanlig taltelefon till mötet. Ett tänkbart scenario är en teckenspråkig ung vuxen som med hjälp av teckenspråkstolk på distans, samtalar med sin gode man. Samtidigt som en förälder är inkopplad i samtalet. Den gode mannen använder taltelefoni.

  • Bra för alla som vill samtala med fler än en över bildtelefon/telefon.
  • Distansmöte mellan flera parter i föreningen eller på jobbet
  • Ring upp en anhörig från sjukhuset när du behöver hjälp och koppla själv in en distanstolk om det behövs
  • Gör att du tryggt får koll på läget och spar in på resor.

Den som har TM-PC Flerpart kan agera samtalscentrum. De andra i samtalet kan ha vanlig telefon eller valfri produkt som fungerar enligt den öppna standarden Totalkonversation. Den part som har TERA kan använda dess funktioner: automatiskt textning av det som sägs och/eller talsyntes.

Demofilm

Här visas hur ett flerpartssamtal skulle kunna se ut. Endast en av deltagarna behöver ha flerpartsfunktion.

 

I detta exempel rings en tolk ut för att ett snabbt beslut ska kunna tas mellan en teckenspråkig kvinna och en icke-teckenspråkig ung man.

"Jag vill åka på filmfestival med några kompisar..."

 

TM - Video och distanskommunikation för alla

Funktionellt likvärdig telefoni

Döva och andra teckenspråkiga kan telefonera som andra, antingen direkt till andra med bildtelefon, allmän videotelefoni eller viaden nationella förmedlingstjänsten för teckenspråk. Det går också att ringa upp teckenspråkstolk om man vill ha ett samtal i rummet tolkat - på sjukhus, i hemmet eller var du än är.

Tillgängliga gruppmöten för telefoni Med TM-PC och så småningom på fler plattformar, går det att koppla ihop ett antal telefonsamtal i samma möte. Koppla in andra bildtelefoner (även andra än T-Meeting), vanlig taltelefon, teckenspråkstolk på förmedlingstjänsten. Den deltagare som använder TERA får det som sägs i mötet textat.

Dövblinda är de första som började använda TM och är en hjärtegrupp för T-Meeting. Genom att extremt höga krav ställts har alla T-Meetings produkter en mycket hög kvalitet. Det finns möjlighet att anpassa textstorlek och färg på text och bakgrund. All text kan överföras till punktskrift.

Hörselnedsatta som behöver texttelefon. Bra när man vill ringa till någon annan som har texttelefon. Genom att ringa den nationella samtalsförmedlingen för texttelefoni går det dessutom att ringa vem man vill. En person fungerar som förmedlare och skriver det som mottagaren säger i andra änden.