Välkommen till vår integritets- och säkerhetssida!

Här har vi sammanställt all information som är viktigt för dig att veta kring integritet och säkerhet i användningen av T-Meetings produkter och tjänster.

 

Intergritetspolicy

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Europea i Malmö AB, org.nr 556464-0323, (”Bolaget”, ”vi” eller ” oss”), behandlar dina personuppgifter. Din integritet är viktigt för oss och vi kommer i alla lägen att se till arr personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Observera att policy omfattar användning av produkter och tjänster utformade av Europea i Malmö AB och på marknaden kända under brand T-Meeting.

GDPR – Lagen om behandling av personuppgifter

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning från EU som kommer bli en lag i alla EU:s medlemsländer från 25 maj 2018. GDPR kommer ersätta den nuvarande lagen Personuppgiftslagen (PUL). Lagen är till för att skydda individers integritet och avser att modernisera, harmonisera och förstärka skyddet inom EU.

Inom varje EU-medlemsland finns ett tillsynsmyndigheten som kommer kontrollera detta. I Sverige heter denna myndighet Integritetskyddsmyndigheten, tidigare Datainspektionen. På deras hemsida finns mer information och hjälp som du kan ta del av för att ta reda på vad du behöver göra. https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Grundläggande principer i GDPR

Lagen bygger på 7 grundläggande principer:

 • Laglighet, korrekthet och öppenhet
 • Ändamålsbegränsning
 • Uppgiftsminimering
 • Korrekthet
 • Lagringsminimering
 • Integritet och konfidentialitet
 • Ansvarsskyldighet

Vad de grundläggande principerna innebär kan du läsa om på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Rättsliga grunder

I uppfyllnad av principen om laglighet, korrekthet och öppenhet behöver PUA ha stöd i dataskyddsförordningen för att behandlingen av personuppgifter ska vara tillåten. Dessa rättsliga grunder handlar om att du behöver ha ett samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, grundläggande intressen, allmänt intresse, myndighetsutövning eller intresseavvägning för att få behandla personuppgifter.

Vilka rättsliga grunder som finns för behandlingen av personuppgifter i Europea i Malmö AB-s tjänster måste du som personuppgiftsansvarig ta reda på och dokumentera. Det kan variera från fall till fall beroende på verksamhet, vilka lagar ni behöver följa, om ni samlar in uppgifter som krävs eller som kan vara bra att ha.

Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

 • För att kunna ingå och hantera avtal med dig som kund, kundservice, samarbetspartner, leverantör inhämtar och behandlar vi personuppgifter tillhörande dig.  För våra förmedlingstjänsts kunder (varje enskild användare som är knutet till respektive kundnummer) läggs konto upp på vår plattform VRX, via vilken de kan hantera uppdrag, registrera avvikelser samt ändra lösenord.  Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationer. Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen du företräder.
 • Vi inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som besökare på vår webbplats, kund, samarbetspartner eller leverantör i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, statistik och analys, att kontakta dig och/eller erbjuda samt marknadsföra våra tjänster eller produkter till dig. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra våra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Vissa marknadsföringsåtgärder kan även vara baserade på ditt samtycke.
 • Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Bolaget har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av Bolagets bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.
Vi sparar uppgifter om dig som kund, beställare, samarbetspartner, leverantör, så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar vi personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Vi kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter 6 denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Bolaget, som ej härrör från något avtal, eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som vi tror kan vara av intresse för dig.
Vi sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter eller i högst 26 månader efter att du senast var inne på vår webbplats. Invänder du mot behandlingen raderar vi dina personuppgifter snarast möjligt. Återkallar du ditt samtycke upphör behandlingen från tidpunkten för din återkallelse. För mer information om lagringstider vid personuppgiftsbehandling via cookies se även vår Cookiepolicy.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av andra än Europea i Malmö AB. Det kan vara anställd i koncernbolag, tjänsteleverantörer, digitala annonseringspartners, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Bolaget berättigat intressen eller avtal med kund. Bolaget förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan mottagaren beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med Bolaget gemensamt personuppgiftsansvarigt, Bolagets personuppgiftsbiträde eller att denne anses utföra personuppgiftsbehandling under vårt direkta ansvar och i enlighet med våra instruktioner

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Bolaget är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Europea i Malmö AB är personuppgiftsansvarig gentemot köpande kund av T-Meetings produkter. Detta betyder att: Europea i Malmö AB är personuppgiftsbiträde mot slutanvändare av T-Meetings produkter. Detta betyder att du som har fått T-Meetings produkt förskriven som hjälpmedel kan se och justera dina registrerade personuppgifter via inställningar i T-Meetings-produkterna när du är inloggad. Om du som användare av en T-Meetings-produkt önskar ett registerutdrag vänder du dig till din ansvariga förskrivare eller handläggare då de är Personuppgiftsansvariga
Avbryta konto. Om du vill avbryta ditt T-Meetingskonto vänder du dig också till din ansvariga förskrivare eller handläggare.

Europea i Malmö AB är personuppgiftsansvarig mot köpande kund av T-Meetings produkter. Detta betyder att all behandling av personuppgifter om dig som kund är vi personuppgiftsansvariga över när du beställer/köper T-Meetings tjänster eller kontaktar oss. Vad vi gör och inte gör, med dina personuppgifter har vi beskrivit i vår Integritetspolicy. All behandling av personuppgifter i T-Meetings produkterna är köpande kund personuppgiftsansvarig (PUA) för. Vill du att vi raderar dina uppgifter, tag kontakt med mail@tmeetings.se

Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?

Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

Besökare- webbplats eller kontor, dvs. den privatperson som besöker vår webbplats, innefattande den privatperson som ställer frågor till Bolaget via formulär på webbplatsen eller besöker vårt kontor för ett planerat besök eller liknande.
Kund, beställare och annan vid utförande av T-Meetingstjänst dvs. den privatperson eller den privatperson som är företrädare för våra befintliga och framtida kunder/beställare eller andra vars personuppgifter behandlas vid utförande av våra tjänster, t.ex. den som beställer hjälpmedel eller annan tjänst från vårt utbud.
Leverantörer och andra samarbetspartners, dvs. den privatperson eller den privatperson som är företrädare för våra befintliga och framtida leverantörer/samarbetspartners som t.ex. levererar tjänster och produkter eller ingår samarbete med oss.

Hur får vi tillgång till personuppgifter?

 • Uppgifter som du själv lämnar till oss eller som vi samlar in från dig vid ingående av avtal, vid beställning och utförandet av någon av våra tjänster, om du kontaktar oss via någon av våra kanaler
 • Från våra kunder vid beställning och utförandet av någon av våra tjänster.
 • Privata- eller offentliga personregister.
 • Genom cookies som används på tmeeting.se

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

För dig som är besökare på webbplats

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som besökare: IP-nummer och information om din användning av Bolagets webbplats.

För dig som är leverantör eller samarbetspartner

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som samarbetspartner eller leverantör:

 • Namn och titel,
 • Organisationsnummer
 • IP-nummer och information om din användning av Bolagets webbplats,
 • SIP-adress
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress, telefonnummer, samt
 • Betalningsuppgifter.
 • Ev. kreditupplysning

 

Cookies

När du besöker vår webbplats tmeetings.se eller tmeeting.com använder vi cookies och annan spårningsteknik för inställningar, analysera och föra statistik över besök och användning av webbplatsen samt marknadsföring. Beträffande lagringstid, rättslig grund m.m. se punkterna ovan. Cookies är små textfiler innehållande information som lagras på din dator, telefon eller uppkopplad surfplatta. Cookies regleras i lag (2003:389) om elektronisk kommunikation, men i den mån personuppgifter behandlas blir även dataskyddslagstiftningen tillämplig. Viss information som samlas in via cookies på webbplatsen, exempelvis din IP-adress, är personuppgifter. Våra annonseringspartners, exempelvis Facebook och LinkedIn, samt Google (Google Analytics) använder cookies. De kan användas av dessa för att skapa profil baserad på dina intressen och för att visa dig annonser på andra webbplatser (retargeting). Du kan själv enkelt reglera vilka cookies du vill acceptera och inte genom inställningar i din webbläsare eller genom inställningar i vårt verktyg.Ytterligare information om cookies hittar du i vår Cookiepolicy eller på Postoch telestyrelsens hemsida, www.pts.se.

Vad har du som registrerad för rättigheter?

 1. Rätt till tillgång - Du har rätt att vända dig till Bolaget i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Bolaget kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan vi komma att ta ut en administrationsavgift
 2. Rätt till rättelse och begränsning - Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Bolaget behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.
 3. Rätt till radering - Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.
 4. Rätt att invända och återkalla samtycke - Som registrerad har du rätt att återkalla lämnat samtycke helt eller delvis. Om du återkallar ditt samtycke så raderar vi uppgifterna snarast och senast inom sex månader.Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.
 5. Rätt till dataportabilitet - Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Bolaget som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.
 6. Rätt att lämna in klagomål - Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 14. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för Bolagets personuppgiftsbehandling (www.imy.se).

Ändringar av policyn

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintliga personuppgifter ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Bolaget informera om detta på lämpligt sätt.

Kontakta oss

Vid frågor eller klagomål om hur vi behandlar personuppgifter eller begäran om utövande av rättigheter vänligen kontakta oss. Du finner våra kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter

E-post: mail@tmeeting.se 
Telefonnummer: +46 (0)40 661 41 80

Postadress: Europea i Malmö AB, Amiralsgatan 20, 211 55 Malmö