Distanstolkning - teckenspråk

  • 16 March 2020

Intresserad? Kontakta i så fall regionernas upphandlande leverantör Lidol genom Fredrik.Forsberg@lidol.se

 

I dessa tider av Corona begränsas vilka som får vara i vården. Med hjälp av T-Meetings utprovade plattform för tolkning kan samma teckenspråkstolkar som vanligtvis är ute hos tolk-användarna nu utföra tolkningen på distans. Kommunikationen som är krypterad bygger på inkluderande telefoni som redan förskrivs som hjälpmedel i regionerna.

Att använda den ordinarie tolkpersonalen är viktigt. Det höjer kvalitén eftersom:

  • ordinarie tolkar känner sina användare sedan tidigare
  • döva känner också många av tolkarna
  • tolkar har olika kompetenser som kan mappas mot tolkuppdragets karaktär
  • man kan välja tolk efter uppdrag beroende på användarens preferenser  

Ansvaret för att det kommer en teckenspråkstolk eller en dövblindtolk till ett möte ligger hos de olika regionerna i Sverige. Kan då distanstolkning alltid ersätta tolk-på-plats. Nej, inte alltid. Extremen är dövblinda som behöver taktilt stöd i tolkningen. Det kommer också finnas tillfällen då även andra döva behöver tolk på plats. Med T-Meetings lösning kan tolkcentralerna sömlöst övergå mellan de olika arbetssätten.

En digital lösning gör att den ordinarie personalen

  • behåller sitt arbete i Coronatider 
  • kan utföra fler tolkningsuppdrag till en lägre kostnad eftersom restiden försvinner 
  • gör färre resor vilket är bra för miljön
  • tolkar kan arbeta hemifrån

Döva behöver känna sig trygga även när det inte finns ett möte bokat - det är ju då tolk används.

Här är anhöriga viktiga. Det kan vara släktingar, vänner, volontär från dövföreningen, äldrevägledare eller dövpräst/ diakon för döva. De är ofta teckenspråkiga och då behövs inte tolk. Däremot är det viktigt att man använder samma digitala teknik i alla lägen. Det betyder att utprovad och öppen standard är viktig. Här handlar det om video- /bildtelefoni enligt standarden Totalkonversation.

Fördelen med Totalkonversation / Alternativ telefoni:

Fungerar tillsammans med de kommunikationslösningar som idag förskrivs i landstingen.
Döva och anhöriga ä vana vid detta verktyg; Det finns kunskap och support att tillgå om problem uppstår på personal-/användarsidan.

T-Meeting har även lösning för flerparts-samtal.
Med denna kan exempelvis en döv person i slutenvård på ett sjukhus vara med i ett gruppsamtal över video.

Användaren kan även själv ringa upp en tolk on-demand.
Dagliga små samtal är viktiga för personal, patienter och anhöriga. Det skapar en tryggare vårdsituation när kommunikationen fungerar mellan dessa parter.

Fungerar med den landstäckande tjänsten bildtelefoni.net som är öppen 365/24/7.

Intresserad? Kontakta i så fall regionernas upphandlande leverantör Lidol genom Fredrik.Forsberg@lidol.se

Share this post