C4 - Call Center för Komplett Kommunikation

Nu kan även myndigheter, företag och organisationer vara tillgängliga för alla. Det erbjuder fantastiska möjligheter. Tänkta användare är alla som har någon form av kundservice genom en Kontaktpunkt / Call Center. Det kan vara för till exempel rådgivning, vård, omsorg, samtalsstöd, tolkservice eller bank.

Unikt med C4 är att ger digital inkludering: döva, hörselskadade, talskadade och kognitivt funktionshindrade för stöd i sin kommunikation. C4 möjliggör ny arbetstillfällen för personer som tidigare inte kunnat få denna typ av tjänst. Hörselvarierade kan själva arbeta med att ge service service till medborgare. Döva kan serva andra döva. Detta gör tjänsten smartare eftersom de med mest kunskap kan hjälpa andra.

Fördelar

  • Personcentrerat oavsett funktion.
  • Bara en lösning behövs.
  • Effektiva planeringssamtal på distans är möjligt genom flerpartssamtal med en mix av vanliga talsamtal, texttelefoni och bildtelefoni /video.
  • Nöjda medborgare och kunder
  • En Alternativ telefoni-lösning som ger åtkomst till nationell tolkservice som bildtelefoni och texttelefoni. Dessa erbjuds av PTS- Post och Telestyrelsen.
  • Kan användas på olika terminaler: alternativ telefoni, iPad, datorer, smartphones.

Exemplet VOXEYES: Fjärrvård för Vårdcentral

C4 bygger på modellen för Komplett Kommunikation som tillgängliggör e-kommunikation. Det är en B2B-lösning. Den första kompletta lösningen är VOXEYES som används av Tudorkliniken i Halmstad. VOXEYES är tänkt att komplettera och avlasta primärvården med hjälp av videobesök av listade patienter. Med hjälp av C4-lösningen VOXEYES kan vårdcentraler erbjuda inkluderad kommunikation i vård på distans. Lika vård på lika villkor utan förbehåll.

Patienten Personalen

Enkelt - en knapptryckning från app eller från en webbsida för att ringa upp.

Döva kan göra videobesök direkt till vårdinrättningen via sin bildtelefon.

Personalen kopplar in extern teckenspråkstolk om ingen teckenspråkig finns anställd.

Tera-stöd gör att hörselskadade kan få det som sägs textat automatiskt.

Slippa sitta i väntrummet i kö. Färre patientresor.

Hög bild och ljudkvalité möjliggör fjärrvård och egenvård.

Enkelt - Alla kan telefoni och C4 är en telefonilösning.

Välja att möta patienten via videobesök vilket är bra vid t.ex. influensasymptom.

Möjlighet att hålla kontakten med patienter som inte kan ta sig till kliniken.

Möjlighet till interna flerpartssamtal mellan personal med högupplöst video.

Förbättring av vårdteamets produktivitet och tillfredsställelse över att räcka till.

Utvidgad geografisk täckning av hälso- och sjukvårdssystemet Förbättrad uppföljning av läkemedelsbehandlingar.